top of page
Liturgia Sacra - plakat.jpg

"Bez Boga
człowiek nie wie,
dokąd zmierza,
i nie potrafi nawet zrozumieć tego,
kim jest".

Benedykt XVI, Caritas in veritate

Ca

Chcesz lepiej poznać myśl teologiczną jednego
z najwybitniejszych teologów XX wieku?

Regulamin I Diecezjalnego Konkursu

Liturgia Sacra

O chrześcijańskim świętowaniu niedzieli

Organizatorem konkursu jest Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej, dalej zwane organizatorem.

1. CELE KONKURSU:

a) Formacja liturgiczna młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

b) Wzbudzenie zainteresowania teologią liturgii.

c) Pogłębienie rozumienia ducha liturgii Kościoła katolickiego w oparciu
o Pismo Święte i Tradycję.

d) Propagowanie dorobku myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
w dziedzinie teologii liturgii.

e) Kształtowanie postawy świadomego, czynnego, pełnego i owocnego uczestnictwa w niedzielnej liturgii.

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU:

a) Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się 02.03.2024 r. w Drohiczynie

c) Literatura konkursowa:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, 2168-2195.

 • Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 72-75.

 • Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. wieńczącej XX ŚDM – (21.08.2005 r.).

 • Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w katedrze św. Stefana (09.09.2007 r.).

 • Benedykt XVI, Homilia w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP (19.03.2006 r.). – L’Osservatore Romano 284(2006) nr. 6-7, s. 59n.

 • Benedykt XVI, Katecheza (29.03.2006 r.). – L’Osservatore Romano 284(2006) nr. 8, s. 36n.

 • Joseph Ratzinger, Duch Liturgii, w: Joseph Ratzinger, Opera Omnia – Teologia Liturgii, t. XI, s. 26-34, 82-96.

 • Joseph Ratzinger, Świętowanie Eucharystii – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, w: Joseph Ratzinger, Opera Omnia – Teologia Liturgii, t. XI, s. 221-242.

 

3. ZASADY KONKURSU

a) Organizator przewiduje możliwość zgłaszania kandydatów do udziału
w konkursie: każdy spełniający warunki może zarejestrować się poprzez wysłanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.dsldrohiczyn.pl.
W informacji zwrotnej, po zgłoszeniu, uczestnik otrzymuje zgodę
na przetwarzanie danych osobowych do podpisania przez rodziców uczestników (lub samych uczestników, jeżeli są oni pełnoletni).

b) Obowiązek przeprowadzenia konkursu spoczywa na organizatorze.

c) Zadania konkursowe przeprowadzane są w formie pisemnej.

d) Udział w konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i mogą brać w nim udział wszystkie osoby z parafii diecezji drohiczyńskiej zainteresowane konkursem, spełniające kryteria wiekowe
(od 13 do 19 lat, licząc od daty konkursu).

e) Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu: www.dsldrohiczyn.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu za pomocą skrzynki mailowej: liturgia.drohiczyn@gmail.com.

f) Laureat konkursu (I miejsce) otrzymuje nagrodę główną – wyjazd do Włoch wraz z ministrantami lub Duszpasterstwem Młodzieży działającym przy parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

g) Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji podlegają ocenie merytorycznej recenzentów powołanych przez Organizatora.

h) Przewodniczącym komisji konkursowej jest Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej, który powołuje również jej członków.

i) Warunkiem uczestnictwa uczestnika niepełnoletniego w konkursie jest dołączenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku uczestnika pełnoletniego jego zgoda
na przetwarzanie danych osobowych.

 

4. HARMONOGRAM KONKURSU

 • 10 grudnia 2023 r. (niedziela) – udostępnienie treści merytorycznych do użytku wewnętrznego w formie plików pdf.

 • 21 stycznia 2024 r. (niedziela) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

 • 02 marca 2024 r. (sobota) – konkurs pisemny i wyłonienie laureatów

5. SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG KONKURSU

a) Konkurs jest jednoetapowy,  ma formę pisemną i odbędzie się 02 marca 2024 r. o godz. 10:30 w Drohiczynie.

b) Konkurs polega na przystąpieniu do pisemnego testu. Po wyznaczonym czasie na rozwiązywanie, prace są sprawdzane przez Komisję Konkursową, bezpośrednio po zakończeniu pisania testu. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku remisu przewiduje się dogrywkę (również w formie pisemnej).

c) Spóźnienie pozbawia uczestnika możliwości udziału w konkursie.
W uzasadnionych przypadkach i nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych, przewodniczący komisji może podjąć decyzję o wpuszczeniu do sali spóźnionego uczestnika. Nie wydłuża się czasu pracy uczestnika o czas spóźnienia.

d) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika, przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu przez tego uczestnika i unieważnia jego pracę.

e) Na konkurs zabrania się wnoszenia urządzeń elektronicznych do sali,
w której on się odbywa.

h) Od decyzji Diecezjalnej Komisji Konkursowej nie ma odwołania.

i) Po sprawdzeniu prac następuje ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów.

j) Nagrody w konkursie:

 • Nagroda główna wyjazd do Włoch.

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa i upominki. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

k) Kwestie sporne rozstrzyga organizator.

l) Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany regulaminu.

 

6. DANE OSOBOWE

a) Administratorem danych jest Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 61, 17-100 Bielsk Podlaski (Dom Formacji Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej), e-mail: liturgia.drohiczyn@gmail.com. Dane są przechowywane i przetwarzane celem ewidencji uczestników.

b) Podane, w związku z uczestnictwem w konkursie, dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa oraz organizacji
i przeprowadzenia Diecezjalnego Konkursu Liturgicznego, a w przypadku finalistów, także dla celów publikacji ich danych personalnych i wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

c) Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i publikowane od dnia 01 grudnia 2023 r. do odwołania. Chyba, że zostanie cofnięta zgoda
na przetwarzanie danych dla celów związanych z ich publikacją na stronie internetowej konkursu.

d) Dane osobowe mogą być ujawnione organizatorowi, czyli Diecezjalnemu Duszpasterstwu Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia.

e) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu oraz realizacji innych wyżej wskazanych celów.

 

7. KOORDYNATOR KONKURSU

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej:         e-mail: liturgia.drohiczyn@gmail.com

bottom of page