top of page

Kim jest precentor?

Precentor - pomocnik ceremoniarza. Ta rzadka funkcja przewidziana w ogólnopolskim  programie formacji służby liturgicznej jest świetnym pomostem między kursem lektorskim a kursem ceremoniarza. Zapełnia lukę między tymi stopniami i umożliwia lektorom zbyt młodym na kurs ceremoniarza bezpośrednie kontynuowanie formacji. Dzięki temu nie spada zapał rozbudzony w młodych lektorach!

Dzien-Wspolnoty-Wspolnot_Drohiczyn_10.06.2023r-88.jpg
Dzien-Wspolnoty-Wspolnot_Drohiczyn_10.06.2023r-122.jpg

Czym zajmuje się precentor w parafii?

- wspiera księdza i ceremoniarzy

w wypełnianiu niektórych zadań
- odpowiada za przygotowanie i prowadzenie wszystkich procesji
- podejmuje posługę ładu, przydzielając odpowiednie miejsca zarówno na prezbiterium jak i poza nim (np. czuwa nad ustawieniem pocztów, delegacji, scholi, różnych grup wiernych)
- angażuje się w formację kandydatów
na ministrantów

WAŻNE INFORMACJE

Błogosławieństwo animatorów i ceremoniarzy_Drohiczyn_17.06.2023 (22).JPG

1

Bloki zajęć

- struktura Mszy Świętej
- układ obrzędów
- służba liturgiczna 
według zadań i stopni
- procesje mszalne
- procesje specjalne
- dodatkowe elementy
większych celebracji
- program formacji
kandydatów

2

Harmonogram

Trzy weekendowe
spotkania w Bielsku 
Podlaskim:
6-8 października 2023
8-10 grudnia 2023
19-21 kwietnia 2023
+ udział w warsztatach
przed Triduum w dniach
15-17 marca 2023

3

Dla kogo jest kurs?

- lektorzy lub ministranci
wyróżniający się wiedzą
i / lub gorliwością
- uczniowie 8 klas szkoły
podstawowej (7 klasa
wyjątkowo według
rozeznania księży 
proboszczów)

Precentor
i formacja
kandydatów 
w parafiach

Kurs prentora przygotowuje do pomocy w formacji
kandydatów na ministrantów. Kursanci zapoznają się
z materiałami formacyjnymi i otrzymają komplet 
pomocy potrzebnych do prowadzenia zbiórek
dla kandydatów.

Zapisy

Zapoznaj się z zasadami umieszczonymi na dole tej stron

i czekaj na zapisy na kolejną edycję

Swiecenia-prezbiteratu_Drohiczyn_28.05-34.jpg

Zasady uczestnictwaw kursach diecezjalnych

​Jakie są zadania poszczególnych stopni?

Kursanci będą się przygotowywać do podjęcia następujących zadań:

a. precentor – (inaczej określony pomocnikiem ceremoniarza) wspiera kapłanów i ceremoniarzy w organizacji liturgii, w sposób szczególny czuwając nad przygotowaniem i przebiegiem procesji, podejmuje służbę ładu w czasie Mszy Świętej oraz pomaga w formacji kandydatów na ministranta. W razie konieczności podejmuje posługę na uroczystościach diecezjalnych na zaproszenie duszpasterza diecezjalnego.

b. ceremoniarz – bierze odpowiedzialność za przygotowanie i przebieg celebracji liturgicznych w parafii pod okiem proboszcza i wikariuszy; wyznacza i ćwiczy wszystkie funkcje z ministrantami; opracowuje plan nietypowych celebracji (np. Triduum, bierzmowanie, odpust, itd.) i czuwa nad jego wykonaniem; pomaga w formacji ministrantów w zakresie liturgicznym. Podejmuje posługę na uroczystościach diecezjalnych, ilekroć jest zaproszony przez duszpasterza diecezjalnego.

c. animator – prowadzi grupę ministrancką według wskazań miejscowych duszpasterzy, realizując program formacyjny; służy pomocą w pracy z dziećmi i młodzieżą w swojej parafii; pomaga w prowadzeniu różnego rodzaju spotkań integracyjnych, festynów dla dzieci i młodzieży, itd. Pod kierunkiem duszpasterza diecezjalnego przygotowuje i koordynuje szereg akcji o charakterze diecezjalnym, biorąc odpowiedzialność za wspólnotę ministrancką w diecezji.

Kto może zgłosić się na kurs?

Na kurs mogą zgłaszać się ministranci z parafii diecezji drohiczyńskiej, którzy wyróżniają się gorliwością i zaangażowaniem w swoich parafiach. Co do zasady muszą również spełniać dodatkowe kryteria:

 a. wiek:

precentor – od 8 klasy szkoły podstawowej

ceremoniarz – od 1 klasy szkoły ponadpodstawowej

animator – od 2 klasy szkoły ponadpodstawowej

w wyjątkowych sytuacjach zgłaszać się mogą chłopcy z klasy o rok niższej niż wymagana, jeśli uzyskają pozytywną opinię swojego księdza proboszcza; na kurs ceremoniarza oprócz opinii proboszcza wymagana jest w tej sytuacji zgoda duszpasterza diecezjalnego poprzedzona rozmową z kandydatem (na żywo lub online)

b. inne kryteria:

- do podjęcia kursu precentora i ceremoniarza warto mieć ukończony kurs lektorski, ale nie jest to bezwzględnie wymagane

- kurs animatora mogą rozpocząć tylko i wyłącznie ustanowieni przez księdza biskupa ceremoniarze, którzy wcześniej ukończyli odpowiedni kurs w naszej diecezji 

 

Jaki jest harmonogram kursów?

 1. każdy kurs polega na spotkaniach weekendowych, które odbywają się w Bielsku Podlaskim (Parafia Matki Bożej z Góry Karmel, ul. Mickiewicza 61)

 2. spotkania rozpoczynają się w piątki o 17.00, zaś kończą się w niedziele o 14.00; zrozumiałe są wyjątkowe spóźnienia z racji na konieczność odległego dojazdu

 3. koszt uczestnictwa wynosi 80 zł za weekend; w tej cenie kursanci mają zapewniony nocleg i wyżywienie oraz otrzymują pakiet materiałów niezbędnych do uczestnictwa w kursie

 4. co do zasady kursanci z Bielska Podlaskiego również korzystają ze wspólnego noclegu, gdyż pozytywnie to wpływa na integrację z pozostałymi kursantami

 5. terminy spotkań są następujące:

  1. kurs precentora – 3 spotkania kursowe: 6-8 października, 8-10 grudnia i 19-21 kwietnia; dodatkowo kursanci są zobowiązani do udziału w warsztatach przygotowujących do Triduum Paschalnego w dniach 15-17 marca.

  2. kursy animatora i ceremoniarza spotykają się w te same weekendy, jednak realizują odrębne programy, spotykając się tylko na modlitwie i posiłkach oraz spędzając wspólnie czas wolny; jedno spotkanie miesięcznie w następujących terminach: 22-24 września, 13-15 października, 17-19 listopada, 1-3 grudnia, 12-14 stycznia, 23-25 lutego, 8-10 marca, 12-14 kwietnia, 10-12 maja

 6. W wyjątkowych sytuacjach terminy mogą ulec zmianie. O takim przypadku kursanci zostaną niezwłocznie poinformowani z dużym wyprzedzeniem.​

 

Jak wygląda zaliczenie kursów?

 1. Kursanci są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach. W razie uzasadnionej nieobecności duszpasterz diecezjalny wskazuje formę zaliczenia takiej nieobecności.

 2. Każdy kurs co do zasady kończy się egzaminem. Są jednak z niego zwolnieni ci kursanci, którzy uzyskają odpowiednie wyniki z różnych mniejszych zadań praktycznych i zaliczeń wykonywanych w ciągu roku.

 3. Kursanci uczestniczą także w dwóch dowolnych „wieczorach wiary” organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Te około dwugodzinne spotkania odbywają się raz w miesiącu w czwartki wieczorem i zazwyczaj księża z parafii organizują odpowiednie wyjazdy.

 4. Kursy kończą się uroczystym ustanowieniem w nowych funkcjach przez błogosławieństwo księdza biskupa. Ustanowienie przewidywane jest na czerwiec 2024 r.

​​

Jak wyglądają zajęcia na kursach?

W czasie trwania kursów realizowane są następujące rodzaje zajęć prowadzone przez księży z naszej diecezji, animatorów oraz odpowiednio przygotowane osoby świeckie:

 1. Wykład: przekaz informacji z wykorzystaniem technik multimedialnych.

 2. Warsztaty: przekaz informacji w formie pracy nad wspólnym projektem.

 3. Ćwiczenia: zadania wykonywane przez kursantów pod okiem opiekunów

 4. Konwersatorium: wspólna dyskusja nad określonym zagadnieniem

 5. Należy dodać, że każde weekendowe spotkanie zbudowane jest także na formacji duchowej, dlatego kursanci biorą udział we Mszy Świętej, liturgii godzin, adoracji, modlitwie Słowem Bożym oraz konferencji.

 6. Bardzo ważne są również wszystkie elementy programu służące budowaniu wspólnoty i dobrych relacji koleżeńskich.

 

Jak zgłosić na kurs?

Zgłoszenie na kurs składa się z następujących etapów:

1. Uzupełnienie formularza internetowego w odpowiednim terminie:

https://forms.gle/C2PvX3YeqHvQYs2v5

Kurs precentora (do 24 września)

Kurs ceremoniarza (do 10 września)

Kurs animatora (do 20 sierpnia)

2. Uzupełnienia oficjalnej karty, którą po zapisaniu kursanci otrzymają na wskazany przez siebie adres mailowy. Kartę należy wydrukować i uzupełnić oraz poprosić o podpis i pieczęć księdza proboszcza lub ewentualnie wikariusza. Kartę należy dostarczyć na pierwsze spotkanie.

3. Jeśli kandydat na kurs precentora nie spełnia kryterium wieku, dostarcza dodatkowo opinię księdza opiekuna, której wzór otrzyma na maila.

4. Jeśli kandydat na kurs ceremoniarza nie spełnia kryterium wieku, dostarcza dodatkowo opinię księdza opiekuna, której wzór otrzyma na maila ORAZ umawia się na rozmowę (na żywo lub online) z duszpasterzem diecezjalnym.

5. Wszyscy kandydaci na kurs animatora umawiają się na rozmowę (na żywo lub online) z duszpasterzem diecezjalnym.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy liturgia.drohiczyn@gmail.com lub telefoniczny (518331041)

bottom of page